Adatvédelmi nyilatkozat

A Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. adatvédelmi tájékoztatója

A Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) www.btirt.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a hírlevélre feliratkozók, (a továbbiakban: Felhasználó) adatait kezeli. A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével vagy papír alapon kitöltött nyilatkozatban fogadja el a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. A Felhasználó hiteles, valós adatokat köteles megadni Adatkezelő részére. Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. Adatkezelések célja

Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók tekintetében kezeli a Felhasználó adatait. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait is kezeli. A Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak, hogy az általuk megadott adatokat az Adatkezelő a vonatkozó törvények adta keretek között célhoz kötötten az itt meghatározott célok érdekében kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő végzi számítógépes rendszerein keresztül illetőleg tárhely szolgáltatót vesz igénybe, aki az adatokat tárolja a tárhely szolgáltatására tekintettel (adatfeldolgozó).

A hírlevél küldése tekintetében az adatkezelés célja a feliratkozó személyek részére tartalom biztosítása a Honlap témája alapján, illetőleg annak alapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a vonatkozó jogszabály által előírt adatkezelési kötelezettség.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli, más meg nem jelölt célra nem használja azokat. Hatósági megkeresésre, törvény általi kötelezés esetén azonban Adatkezelő a megkeresőnek (pl. hatóságnak) köteles az adatokat kiadni, ezt Felhasználók tudomásul veszik jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával és ehhez ezúton kifejezetten hozzá is járulnak, így e tekintetben Adatkezelőnek további hozzájárulást nem kell kérnie az Felhasználóktól. E tekintetben Adatkezelőhöz az Felhasználók igényekkel nem fordulhatnak.

A megadott adatok valósága tekintetében Adatkezelőnek felelőssége nincsen. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja kezelni, erről az Felhasználókat tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Az adatkezelés kizárólag Magyarországon, belföldön történik.

A Felhasználó kijelenti, hogy jelen Szabályzat alapján adatai kezeléséhez hozzájárult, ezek jelen szabályzatban foglaltak alapján történő kezelése esetén kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesít Adatkezelővel szemben.

 

2. Adatkezelés jogalapja

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével vagy papír alapon kitöltött nyilatkozatban történik.

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Gazdasági Reklámtörvényről szóló 2008. évi XLVIII 5.§ és 6.§, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13.§/A 14.§, 14/A.§ szerint és A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény 17.§-a alapján kerül sor, azzal hogy a feliratkozásra Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

 

3. Adatkezelő

mint adatkezelő megnevezése

Név: Budapesti Temetkezési Intézet Nonprofit Zrt.

Székhely: 1136 Hegedűs Gyula u. 49-51.

Adószám: 10987553-2-41

Cégjegyzékszám: 01-10-042694

 

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Eu Szolgáltató Kft.

Székhely és levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.

Adóigazgatási szám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Telefonszám: 06 1 789 2789

Központi e-mail cím: support@tarhely.eu

 

4. A kezelt személyes, technikai adatok köre

Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

Hírlevél küldése esetén a kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím, név (vezetéknév, keresztnév), levelezési cím.

5. Hírlevél, direkt marketing

Felhasználó hozzájárulása alapján Adatkezelő jogosult hírlevelet küldeni a Felhasználó részére. A felhasználó jogosult leiratkozni a hírlevélről a hírlevélben megjelölt linkre kattintással, illetőleg az Adatkezelőnek eljuttatott email üzenet útján, amelyben kéri a hírlevélről leiratokozást. Postai úton is lehetőség van a leiratkozásra az Adatkezelő
székhelyére címzett levéllel. A hírlevélre feliratkozáshoz nem szükséges az érintettnek regisztrálnia. A hírlevél tartalmazhatja az Adatkezelő társaság szolgáltatásaira, tevékenységére vonatkozó információkat.

A Hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó nevét, elektronikus levelezési címét – email cím -, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A fentiek szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az Adatkezelő haladéktalanul törli és részére reklámot, hírlevelet az Adatkezelő e módon a továbbiakban nem közöl. Adatkezelő az ilyen hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe Adatkezelő által, a szolgáltatások igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak. A hírlevél tartalmazhat elektronikus hirdetést és kereskedelmi kommunikációt is.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a hírlevélre feliratkozással kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig (azaz a törlés kéréséig az Felhasználó által) tart. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

7. Az adatokat megismerők személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai, teljesítési segédjei, (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő közreműködői nem teszik közzé, harmadik személy (ek) részére nem adják át. A fentieken túl az Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben,
illetve az Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Amennyiben az Felhasználó hozzájárulására van szükség, ilyen esetben az Felhasználót előzetesen tájékoztatja az Adatkezelő, és tőle hozzájárulást kér, és a szükséges hatósági bejelentéseket megteszi. Az adatok feldolgozását maga az Adatkezelő végzi illetőleg tárhelyszolgáltatót vesz igénybe.

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását. Az Adatkezelő az Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, kérdésre a tárhelyszolgáltatóról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozóról, adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egyéb a jogszabályba meghatározott adatról, témáról, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól, elhárításra megtett intézkedésről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő közreműködőjéhez fordulhat a fentiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2. Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fentiekben megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Továbbá az Felhasználó bármikor jogosult törölni a regisztrációját. Adatkezelő a fentiek szerinti határidőben törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (amennyiben ilyen előfordul a jelen szabályzatban foglaltak megtartása mellett). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az elutasításról a jogszabály szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot értesíti.

8.3. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

8.5. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján az Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.; www.naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; általános email elérhetőség: ügyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt (A per – az érintett választása szerint – az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható)
érvényesítheti jogait.

 

9. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását (mindent megtesz, ami szükséges a titok- és adatvédelemi szabályok érvényre juttatásához). Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan – fentiekben meghatározott – harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek betartásával) vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. A Felhasználó elősegítheti az adatok biztonságban létét azzal, hogy gyakori jelszócserével, nehezen kitalálható jelszavak megadásával és biztonságos böngészőprogram
használatával megteszi a megfelelő lépéseket az interneten keresztül elküldött személyes adatainak védelme érdekében.

10. Alkalmazott jogszabályok

A jelen szabályzatban nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
  XLVII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről szóló
  1995. évi CXIX törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
  XLVIII.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 7.